Kierownictwo KSM o/Bobowa:

Prezes - Wojciech Radzik

Z-ca Prezesa - Grzegorz Job

Skarbnik - Jolanta Tubek

Sekretarz - Marzena Kruczek

Asystent - ks. Damian Płaza